Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
Poniedziaek 23 Kwietnia 2018 Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha     os�b on-line [7]


Czerwony rododendron w Szczawnie Zdroju. W parkach tego uzdrowiskach spotka mona wiele innych kolorw tego krzewu o bardzo wonnych kwiatach...
fot. M. Szafirski

infoEXPRESS

poznaj SUDETY

wstecz strona gwna
19 Lipca 2007, 10:53 | Kultura

Obraz nie rk ludzk malowanyWabrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Ksi” serdecznie zaprasza na wystawy:

Wystawa „Obraz nie rk ludzk malowany”. Ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy — 11.08-30.09.2007

Przy olbrzymiej frekwencji i z udziaem znakomitych goci odby si wernisa wystawy bdcej jednym z najwikszych, midzynarodowych wydarze kulturalnych w tym roku, organizowanych przez Wabrzysk Galeri Sztuki BWA „Zamek Ksi” - prezentacji dzie wybitnego wspczesnego polskiego malarza, znanego i podziwianego na wiecie – Jerzego Nowosielskiego i dawnych ikon, ktre stay si prawzorami, czyli archetypami dla jego twrczoci.

Wystawa „Obraz nie rk ludzk malowany”. Ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy
fotografie: { i.} Ireneusz Piwowarski | © { i.} 2007.
Wszelkie prawa zastrzeone.

Wystawa w Wabrzyskiej Galerii Sztuki bdzie otwieraa midzynarodow tras wystawiennicz. Nastpnie od padziernika wystawa wyruszy do Rumunii, Bugarii, Grecji, Niemiec, Kijowa oraz do czterech miast w Polsce. Trwaj rozmowy dotyczce zakoczenia trasy wystawienniczej w Watykanie.

Prof. Jerzy Nowosielski osign sukces i saw jeszcze za ycia. Jego abstrakcje, pejzae i akty s w centrum zainteresowania kolekcjonerw i mediw. Rwnolegle istnieje inny, intrygujcy Nowosielski – Myliciel, Ikonograf, ktrego polichromie, ikony i krzye skupiaj si na duchowoci i mistycznej przestrzeni. Obrazy sakralne Nowosielskiego zostay odkryte przez polsk i midzynarodow publiczno, odnajdujc w nich wsplne korzenie duchowe Wschodu i zachodu naszej cywilizacji, ale rwnie gbok syntez europejskiej sztuki, od redniowiecza po abstrakcj.

Idea wystawy dotyka tematu ikony przedstawionej w nowatorski sposb, ukazujc wsplne zaoenia tematyczne i teologiczne, od czasw Bizancjum po wspczesno. Wystawa ukae rwnie rozwj wybranych dwunastu typw ikonograficznych. Ikony Jerzego Nowosielskiego zestawione bd ze starymi ikonami i freskami, wypoyczonymi ze zbiorw najwikszych muzew Ukrainy: Muzeum Narodowego we Lwowie i Kijowie, Narodowego Kijowsko-Peczerskiego Muzeum Historyczno-Kulturalnego w Kijowie, Muzeum Sofii Kijowskiej oraz polskiego Muzeum Ikon w Supralu Odzia Muzeum Podlaskiego w Biaymstoku. Na wystaw bdzie si skadao ponad 90 dzie prezentowanych w 5 Komnatach Cesarskich – salach wystawowych.

Wystawie towarzyszy bdzie ju wydany, piknie ilustrowany, czterojzyczny album w twardej oprawie oraz katalog-przewodnik po wystawie p.t. „»Obraz nie rk ludzk malowany« Ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy”. Cz tekstowa albumu zawiera wypowiedzi wybitnych specjalistw polskich i ukraiskich dotyczce prezentowanego tematu. Katalog przewodnik zawiera oprcz materiau fotograficznego zwize komentarze dotyczce porzdku ekspozycji i podstawowe informacje dotyczce malarstwa ikonowego.

Uroczystemu otwarciu wystawy towarzyszy bdzie wystp mskiego chru cerkwi prawosawnej w. Cyryla i Metodego we Wrocawiu „OKTOICH”.

Przedsiwzicie jest dofinansowane ze rodkw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja twrczoci Priorytetu Wspieranie wydarze artystycznych w Polsce, w 2006 i 2007 roku.


****

Jerzy Nowosielski Mandylion
J. Nowosielski w. Mikolaj kolekcja prywatna


J. Nowosielski polichromia z Wesoej


J. Nowosielski Ostatnia wieczerza 1965 parafia prawoslawna pw Narodzenia NMP w Ketrzynie


J.Nowosielski Narodzenie Bogurodzicy 1965 parafia prawoslawna pw Narodzenia NMP w Ketrzynie
Archanio Micha MN A Szeptyckiego we Lwowie


Mandylion XVIw MN A. Szeptyckiego we Lwowie


Ukrzyowanie krzy z ikonostasu MN A. Szeptyckiego we Lwowie


Jerzy Nowosielski (ur. 7 stycznia 1923 w Krakowie) - polski malarz, rysownik
i scenograf. Uwaany za najwybitniejszego wspczesnego pisarza ikon w Polsce i jednego z najlepszych na wiecie.

Twrczo Jerzego Nowosielskiego naley do najbardziej oryginalnych zjawisk polskiej sztuki XX wieku. Jej wyrniajc si cech jest charakterystyczna podwjno - spleciono tu wartoci tradycyjne ze wzorami nowoczesnymi.

Studiowa w Krakowie w 1940-42 w Instytucie Sztuk Plastycznych i 1945-47 w ASP.

Na pocztku swej drogi artystycznej by asystentem Tadeusza Kantora i pozostawa pod wpywem Tadeusza Brzozowskiego. W okresie socrealizmu zajmowa si sztuk sakraln. Swoj pierwsz wystaw mia w 1955 roku, zaraz potem reprezentowa Polsk na biennale w Wenecji (1956) i w São Paulo (1959).

Zajmowa si dziaalnoci pedagogiczn w Krakowie w WSSP 1947-49, w ASP 1962-93 (od 1984 jest profesorem) i w odzi w PWSSP w 1957-62. Jest czonkiem PAU (Polska Akademia Umiejtnoci), Grupy Modych Plastykw oraz Grupy Krakowskiej.

Maluje obrazy, dekoracje cienne, projektowa scenografi.
W malarstwie przedstawieniowym - sceny figuralne, obrazy religijne, portrety, akty, martwe natury - nawizuje do dawnych ikon ruskich i sztuki staroytnego Egiptu, w malarstwie abstrakcyjnym czy geometri i automatyzm. Wybitnym osigniciem w dziedzinie aranacji wntrza jest koci w Wesoej k. Warszawy, dla ktrego zaprojektowa take sprzty i szaty liturgiczne.

Pisze ikony gwnie przedstawione w metafizycznych kompozycjach figuralnych i pejzaach; pasko malowane formy obwodzi konturem. Tworzy monumentalne dekoracje cienne, m.in. w kocioach w Lourdes, Tychach, kociele w. Ducha w Nowej Hucie, dolnej cerkwi pw. w. Jana Klimaka w Warszawie oraz w cerkwi w Hajnwce.
Jest autorem prac teoretycznych o ikonie i malarstwie, m.in.
· Wok ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim (1985)
· Inno prawosawia (1991)

Jego prace znajduj si w polskich muzeach, take w kolekcjach prywatnych w Kanadzie, USA, Niemczech.

Jerzy Nowosielski jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagielloskiego.
Laureat Wielkiej Fundacji Kultury w 1993 roku za wybitne osignicia.

Mieszka w Krakowie.

Przygotowaa: Agnieszka DworakowskaPrzydatne pojcia do Wystawy

Prawosawie (ortodoksja, gr. orthodoxos – prawdziwa wiara) to doktryna, liturgia i organizacja Kociow chrzecijaskich odczonych od Rzymu w 1054 r. Doktryna ta oparta jest na Pimie witym i Tradycji obejmujcej pisma ojcw Kocioa i dekrety pierwszych siedmiu soborw powszechnych. Odrzuca ona prymat papiea, celibat niszego duchowiestwa. Komunia przyjmowana jest pod dwiema postaciami, a chrzest odbywa si przez zanurzenie w wodzie. Organizacja oparta jest na niezalenych od siebie administracyjnie i hierarchicznie spoecznociach kocielnych.

Cerkiew (gr. kyriak – naleca do Pana) to budynek przeznaczony do sprawowania naboestw w Cerkwi prawosawnej lub unickiej (greckokatolickiej). To przestrze sakralna dla celebracji Boskiej Liturgii, miejsce szczeglnego przebywania samego Boga. witynie wznoszone byy na planach przyjmujcych ksztat:
- okrtu (symbol wdrwki czowieka przez ycie do celu – Krlestwa Boego),
- krzya lub krzya greckiego (symbol Krzya, na ktrym ponis mier Jezus Chrystus, zbawienia, triumfu nad grzechem i mierci),
- niekiedy koa (symbol wiecznego trwania cerkwi, jej nieskoczonoci w czasie).

Cech odrniajc cerkiew od innych budynkw s kopuy, symbol Nieba, Boga, witych i wiata anielskiego. Liczba kopu na cerkwi nie jest dowolna i ma znaczenie symboliczne: jedna kopua oznacza jedynego Boga, dwie to symbol dwch natur Jezusa Chrystusa, trzy kopuy s symbolem Trjcy witej, pi symbolizuje Jezusa Chrystusa oraz czterech ewangelistw, siedem to symbol siedmiu sakramentw, dziewi symbolizuje dziewi stopni anielskich, natomiast trzynacie kopu to symbol dwunastu apostow i Jezusa Chrystusa. Na kadej kopule umieszczony jest krzy, co oznacza, i cerkiew oddaje chwa Jezusowi Chrystusowi.
Wntrze cerkwi podzielone jest na trzy czci. Cz zachodnia to przedsionek w staroytnoci przeznaczony ludzi pozostajcych poza wsplnot wiernych. ciany nawy, miejsca witego przeznaczonego dla wiernych, pokryte s ikonami. W rodku nie ma awek poza jednym rzdem pod cian, stoi natomiast stolik z ikon. Wschodni cz cerkwi zajmuje otarz. To miejsce najwitsze, do ktrego wchodzi mog tylko mczyni, zawsze skierowane na wschd na pamitk Raju oraz miejsca narodzin Jezusa Chrystusa, oddzielone od czci rodkowej ikonostasem.

Ikonostas (gr. eikōn – obraz oraz stsis – pozycja, postawienie) to ciana pokryta ikonami, ktra w cerkwi oddziela przestrze otarzow (sanktuarium, prezbiterium) od nawy. Sanktuarium jest symbolem Nieba, miejsca przebywania Boga. Tam kapan odprawia msz, tam znajduje si tabernakulum. Ikonostas zasania przed oczyma ludzi to, co dla nich powinno by ukryte. Wierni mog tylko spoglda na wizerunki witych i prorokw. Ukad ikonostasu jest cile okrelony. Ikony umieszczone s w rzdach, ktrych zazwyczaj jest pi. Kady rzd (jarus) ma swj ukad ikon i swoje znaczenie.Rzd I. Ikony namiestne maj najwiksze rozmiary i wisz pomidzy trojgiem drzwi. rodkowe drzwi z zason wiszc za nimi to carskie wrota (przez nie mg przej car w dniu koronacji) przeznaczone s dla kapana sprawujcego liturgi. Dwoje bocznych drzwi – diakoskich – suy do wejcia (poudniowe) i wyjcia (pnocne) kapana i diakona oraz niszego kleru bez szat liturgicznych.

Rzd II. Ikony witeczne (prazdniki) ustawiane s najczciej w kolejnoci ich witowania w roku liturgicznym. Typowy zestaw to 12 ikon z gwnymi wydarzeniami Nowego Testamentu: Narodzenie Najwitszej Bogurodzicy, Wprowadzenie Bogurodzicy do wityni, Zwiastowanie, Narodzenie Chrystusa, Ofiarowanie, Chrzest (czyli Objawienie), Przemienienie, Wskrzeszenie azarza, Wjazd do Jerozolimy, Ukrzyowanie, Zmartwychwstanie, Wniebowstpienie, Pidziesitnica (czyli Zstpienie Ducha witego na Apostow), Zanicie Najwitszej Bogurodzicy. W centrum umieszczana jest najczciej Ostatnia Wieczerza.

Rzd III. Grupa Deesis (gr. deisus – ordownictwo, proba, wstawiennictwo) to symboliczna scena przedstawiajca Chrystusa na tronie midzy Mari i w. Janem Chrzcicielem, proszcymi o ask dla ludzi. Towarzysz im czsto archanioowie Micha i Gabriel oraz apostoowie i wici. Rzd IV. Prorocy i ojcowie Kocioa ustawieni s po obu stronach centralnej ikony Matki Boej Oranty, Rzd V. Patriarchowie, praojcowie od Adama do Mojesza otaczaj ikon Trjcy witej. Zwieczenie ikonostasu to ikona Ukrzyowania Chrystusa z postaciami Marii i Jana Ewangelisty. Czsto umieszczane s tam te tablice z dziesiciorgiem przykaza, pastora (laska Aarona) i naczynie z mann.

Ikony (gr. eikōn – obraz) to wite obrazy, ktre uksztatoway si w Bizancjum. Pierwsze z nich byy ikonami portretowymi Chrystusa, Bogurodzicy i witych. Zgodnie z tradycj Praikona Chrystusa powstaa jeszcze za jego ycia na ziemi, a pierwsze ikony Bogurodzicy namalowa w. ukasz. W V w. ikony portretowe stay si przedmiotami kultu. Na rozwj malarstwa ikonowego istotny wpyw miay orzeczenia soborowe z VI–VIII w., ktre okreliy i zdefinioway istot ikony oraz po raz pierwszy wskazay na zwizek midzy ikon a dogmatem Wcielenia Chrystusa. Z Bizancjum malarstwo ikonowe przenika na Bakany i Ru, gdzie przeywa okres wielkiego rozwoju w XV i XVI w. Od XVII w. obserwujemy powolny jego upadek i ponowne odrodzenie na przeomie XIX i XX w. Ikony byy na og malowane na desce, czasem wykonywano je w mozaice, marmurze, koci soniowej, emalii.
Podstaw kultu ikony jest obecno w ikonie jej Archetypu, Praobrazu. Ikony Chrystusa, Bogurodzicy i witych s odbiciem swych Pierwowzorw i miejscem Ich obecnoci potwierdzonym powiceniem. Modlcy si przed ikon Chrystusa, Bogurodzicy czy witych modl si przed samym Chrystusem, Bogurodzic i witymi. Wszelkie powtrzenia posiadaj t sam warto sakralno-mistyczn, t sam energi Praobrazu. Teologia ikony za porednictwem symboli objawia rzeczywisto w jej podobiestwie do Chrystusa, w ktrym czowiek na powrt staje si ikon – obrazem Boga. Takie wymogi spowodoway stworzenie szczeglnego jzyka artystycznego i praktyki warsztatowej odmiennej ni w malarstwie zachodnim. Postaci witych i ich oblicza winny by odrealnione, przebstwione, bezcielesne, ustawione frontalnie, ze spojrzeniem skierowanym na patrzcego, co pozwala na nawizanie wikszego kontaktu modlitewnego. Nie pojawia si wiatocie, bo cie to brak wiata. Skoro Bg jest wiatem, nie moe Go brakowa w witej rzeczywistoci. Od malarzy wymagano mistycznego i ascetycznego przygotowania.

Mozaika to technika dekoracyjna stosowana do zdobienia posadzek, cian, ale i mebli, polegajca na ukadaniu wzoru czy obrazu z drobnych, rnego ksztatu barwnych kamieni, szka, ceramiki. Elementy te s przyklejone do podoa np. przez uoenie na wieej zaprawie czy na ywicy pochodzenia rolinnego.

Fresk (al fresco lub buon fresco, w. fresco – wiey) malowido cienne i technika malarstwa ciennego polegajca na malowaniu na mokrym tynku pokrytym kilkoma warstwami zaprawy, z ktr cz si pigmenty stosowanych do malowania farb. Potocznie nazw t okrela si wszelkie malowida cienne wykonane rnymi technikami.


***

I N S T Y T U C J E

awra Peczerska w Kijowie
(Narodowe Kijowsko-Peczerskie Muzeum Historyczno-Kulturalne w Kijowie). Okoo poowy XI w. dwaj mnisi, Antoni z Afonu i Teodozy, zaoyli na wzgrzu nad Dnieprem monastyr (klasztor), ktry ju w XII w. uwaany by za miejsce cudowne. awra (z greckiego przejcie) to okrelenie uywane w stosunku do klasztorw mskich o szczeglnym znaczeniu w Kociele prawosawnym. Peczerska za pochodzi od podziemnych pieczar, w ktrych grzebano zmarych mnichw. Prowadzone w XVII i XVIII w. przebudowy naday zespoowi cechy typowe dla baroku. Na 28 hektarach powierzchni wznosi si ponad 80 obiektw: cerkwi, dzwonnic, zabudowa gospodarczych otoczonych murami. Gwn cerkwi jest sobr Uspieski noszcy wezwanie Zanicia Bogurodzicy, trjnawowa witynia wzniesiona na planie krzya w latach 1073–1078. Obecnie monastyr skada si z Grnej awry zamienionej na muzeum (obejmuje m.in. sobr Uspieski, cerkwie: bramn w. Trjcy, w. w. Antoniego i Teodozego, Wszystkich witych i pomieszczenia gospodarcze) oraz z Dolnej awry oddanej w zarzd Ukraiskiej Cerkwi Prawosawnej. W 1990 r. awra Peczerska zostaa wpisana na List wiatowego Dziedzictwa Przyrody i Kultury UNESCO.

Sobr w. Sofii (Mdroci Boej) w Kijowie
Sobr (odpowiednik katolickiej katedry) nazywany „matk ruskich cerkwi” zosta wzniesiony na polecenie ksicia Jarosawa Mdrego w latach 30. XI w. na miejscu wczeniejszego monastyru i cerkwi w. Sofii zaoonych przez Olg, matk Jarosawa, w poowie X w. Niezwyke rozmiary i skomplikowany ukad tej trzynastokopuowej budowli s wynikiem przebudw z XVII i XVIII w., ale wntrze zachowao pierwotny charakter. Zdobi je 260 m2 mozaik i 2000 m2 freskw. Najstarsze z nich wykonali artyci sprowadzeni z Konstantynopola, a do mistrzw greckich po raz pierwszy doczyli ich ruscy uczniowie. Program i tematyka tej niezwykej urody dekoracji s typowo bizantyjskie. Niedugo powrc na swoje miejsce w wityni carskie wrota z 1747 r., dzieo jubilerw z Podola. W 1990 r. sobr w. Sofii – obecnie Narodowe Muzeum „Sofia Kijowska” – zosta wpisany na List wiatowego Dziedzictwa Przyrody i Kultury UNESCO.

Muzeum Narodowe im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie
Zalkiem jednego z najwikszych muzew Ukrainy staa si prywatna kolekcja metropolity Andrzeja Szeptyckiego zaoona w 1905 r., przekazana w roku 1913 narodowi ukraiskiemu. Dzisiaj zbiory licz ponad 130 tys. eksponatw: w tym jest dua kolekcja rzeby sakralnej, XVII i XVIII-wiecznych ukraiskich rycin, rkopisw i starodrukw oraz bardzo bogaty zbir ikon (ok. 4000). Najpikniejsze z ikon mona podziwia na staej wystawie. Wana dla kultury jest galeria sztuki ukraiskiej XIX w.

Narodowe Muzeum Artystyczne Ukrainy w Kijowie
Najcenniejsz czci zbiorw muzeum jest kolekcja ikon z XIV–XVII w., z ktrych wiele mona podziwia na staej wystawie. Muzeum dumne jest z prezentacji sztuki artystw ukraiskich XIX i XX w. oraz awangardy ukraiskiej.


Muzeum Ikon w Supralu Oddzia Muzeum Podlaskiego w Biaymstoku
To najmodsze w Polsce muzeum (dziaa od 1998 r.) jest oddziaem Muzeum Podlaskiego w Biaymstoku. Mieci si w dawnym paacu archimandrytw (przeoonych klasztoru) na terenie prawosawnego monastyru Zwiastowania Najwitszej Marii Panny, ktry szczyci si ponad pisetletni histori. Zbiory obejmuj okoo 1200 ikon zwizanych z Chrystusem, Matk Bo i witymi oraz z 12 najwaniejszymi witami cerkiewnymi. Najstarsze pochodz z przeomu XVII i XVIII w. Niezwykle ciekawa i interaktywna ekspozycja zostaa doceniona. Muzeum otrzymao I nagrod w kategorii „Dokonania z zakresu zarzdzania i organizacji” w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2006.

Koci pw. Opatrznoci Boej w Wesoej
W 1938 r. ksi Emanuel Buhak ufundowa koci, dla ktrego plany przygotowa woski architekt Malgherini. Nada mu ksztat neoromaskiej budowli z absyd i paskim stropem. Wystrj wntrza mia w projekcie nawizywa do sztuki wczesnochrzecijaskiej i redniowiecznej, ale nie zosta zrealizowany do wybuchu II wojny wiatowej. W miejsce niezwyke zamieni je Jerzy Nowosielski, ktry w latach 1976–1979 dekorowa koci na prob ksidza proboszcza Stefana Wysockiego. W czci wschodniej (prezbiterium), gdzie artysta wprowadzi przewag koloru czerwonego, koloru ofiarnego, wielkie wraenie robi monumentalna Matka Boa Oranta w otoczeniu witych. Biay kolor cian nawy oywiony jest jedynie witraami i kontrastuje z czerwieni dominujc w prezbiterium i ciemn, granatow tonacj malowide pod chrem z przedstawieniem scen z ycia Marii. Niezwyk atmosfer skaniajc do skupionej modlitwy pogbiaj stacje Drogi Krzyowej.


***

„Obraz nie rk ludzk malowany”. Ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy
12.08-30.09.2007


Organizator: Wabrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Ksi”

Patronat Honorowy nad wystaw objli:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Micha Ujazdowski
Prawosawny Metropolita Warszawski i Caej Polski + Sawa
Biskup widnicki Ignacy Dec
Prezydent Miasta Wabrzycha Piotr Kruczkowski

Mecenas wystawy: HATOR Sp. z o. o. Warszawa

Patronat medialny:
TVP Kultura, TVP 3, Polskie Radio Wrocaw, Newsweek Polska, Gazeta Wyborcza, portal internetowy Twoje-Sudety.pl, Nowe Wiadomoci Wabrzyskie

Twrca idei i kurator wystawy — Micha Bogucki

Idea wystawy:
Na wystawie „Obraz nie rk ludzk malowany”. Ikony Jerzego Nowosielskiego
i archetypy zaprezentowane zostan dziea Jerzego Nowosielskiego na tle tradycji malarstwa ikonowego. Idea wystawy dotyka tematu ikony przedstawionej w nowatorski sposb, ukazujc wsplne zaoenia tematyczne i teologiczne, od czasw Bizancjum po wspczesno.
Obrazy sakralne Nowosielskiego, jednego z najwybitniejszych, wspczesnych polskich artystw, s wyjtkowe w przestrzeni nowoczesnej kultury, odnajduj wsplne korzenie duchowe Wschodu i Zachodu naszej cywilizacji – katolicyzmu i prawosawia oraz syntez europejskiej sztuki. Na wystawie zaprezentujemy jedn drog od Kijowa przez Ukrain po Polsk, na ktrej wyrosa twrczo Jerzego Nowosielskiego. Profesor Nowosielski w swoich wspomnieniach opisuje, jak wielkie wraenie zrobio na nim spotkanie z ikonami znajdujcymi si w zbiorach Muzeum Narodowego we Lwowie, ktre zwiedza jako nowicjusz klasztoru Studytw w Uniowie. Te wanie ikony, midzy innymi chcemy zaprezentowa na wystawie.
Na wystawie zaprezentujemy rozwj wybranych typw ikonograficznych w oparciu o najcenniejsze stare ikony (szkoy woyskiej z bardzo silnymi wpywami greckimi, z warsztatw galicyjskich oraz ikony emkowskie) ze zbiorw: Muzeum Narodowego im. Andrieja Szeptyckiego we Lwowie, Narodowego Muzeum Artystycznego Ukrainy w Kijowie, Narodowego Kijowsko-Peczerskiego Muzeum Historyczno-Kulturalnego w Kijowie oraz Muzeum Ikon w Supralu Oddziau Muzeum Podlaskiego w Biaymstoku.
Zaprezentowane zostan take mozaiki z Narodowego Muzeum „Sofia Kijowska”,( w mistrzowsko wykonanych kopiach), ktre stanowiy zbir najcenniejszych zabytkw z okresu bizantyskiego z X–XII wieku.
Wntrze tej wspaniaej wityni zostanie zestawione ze wspczenie wykonanym wntrzem kocioa w Wesoej, ktre jest jednym z najpeniejszych realizacji Nowosielskiego. Na wystawie bd te ikony starowierskie (ikonostas) nawizujce do najlepszych rosyjskich wzorcw, ale pochodzce z terenw polskich. Ikony Jerzego Nowosielskiego wypoyczone z prywatnych kolekcji oraz obiektw sakralnych w Polsce, zestawione bd z tymi wielkimi dzieami, ukazujc rne etapy pracy artysty.

Dziea eksponowane bd w specjalnie zaprojektowane artystycznej scenografii, dostosowanej do przenoszenia w dowolne wntrze wystawiennicze. Aranacja wystawy polega bdzie na stworzeniu przestrzeni sakralnych, na ktrych tle bd prezentowane ikony. Wykorzystane zostan w tym celu zdjcia z wntrza kocioa w Wesoej, gdzie znajduje si pena polichromia Jerzego Nowosielskiego oraz Sofii Kijowskiej, a take freski z awry Kijowskiej. Powyszy efekt uzyskany zostanie przez fotograficzne odtworzenie takich powierzchni na folii, technik stosowan w reklamie wielkoformatowej.

Wystawie towarzyszy bdzie emisja filmu dokumentalnego o twrczoci i postaci prof. Jerzego Nowosielskiego oraz muzyka starocerkiewna przez cay okres trwania wystawy.

Do wystawy zostay wydane wydawnictwa: album w twardej oprawie i katalog przewodnik po wystawie p.t. „Obraz nie rk ludzk malowany” Ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy, z wkadkami w trzech wersjach jzykowych: ukraiskiej, niemieckiej i angielskiej. Zrealizowane ze rodkw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja twrczoci Priorytetu Wspieranie wydarze artystycznych w Polsce, w 2006 roku.

Uroczyste otwarcie wystawy Wabrzyska Galeria Sztuki odbdzie si 11.08.2007 r.,
o godz. 19.00, w jednej z najbardziej reprezentacyjnych Sal Zamku Ksi – Sali Maksymiliana. Otwarcie uwietni wystp mskiego chry cerkwi prawosawnej p.w. w. Cyryla i Metodego we Wrocawiu „OKTOICH”.

Przy realizacji wystawy udzia wzio:
13 pracownikw Wabrzyskiej Galerii Sztuki:
podwykonawcy – firmy, osoby prywatne: okoo 20 osb.

Planowana liczba zwiedzajcych:
- bezporedni uczestnicy zadania –— 10.000 osb,
- poredni – osoby do ktrych dotrze informacja o zadaniu, przez prowadzon kampani reklamow, media, informacje bezporednie zainteresowanych grup, organizacji, instytucji itp. — kilka milionw odbiorcw.

Merytoryczny udzia przy realizacji wystawy:
4 muzea ukraiskie – wypoyczenie dzie;
1 muzeum polskie – wypoyczenie dzie;
5 Parafii w Polsce oraz osoby prywatne – wypoyczenie dzie;

Nazwa uyczajcego dziea / Ilo eksponatw
1 Muzeum Narodowe we Lwowe im. Andrieja Szeptyckiego 22
2. Narodowe Muzeum Artystyczne Ukrainy w Kijowie 7
3. Narodowe Kijowsko-Peczerskie Muzeum Historyczno-Kulturalne w Kijowie 14
4. Narodowe Muzeum „Sofia Kijowska” w Kijowie 9
5. Muzeum Podlaskie w Biaymstoku Oddzia Muzeum Ikon w Supralu 13
6. Opactwo benedyktynw w Tycu 3
7. Parafia prawosawna p.w. Narodzenia w. Jana Chrzciciela w Hajnwce 5
8. Parafia prawosawna p.w. Narodzenia Najwitszej Marii Panny w Ktrzynie 2
9. prafia prawosawna p.w. Zanicia Najwitszej Marii Panny w Krakowie 3
10. Prawosawny Punkt Duszpasterski p.w. w. Grzegorza Peradze 1
11. Ze zbiorw prywatnych 27
Razem 106

Bilety wstpu:
Bilety w cenie: normalny 5 z i ulgowy 2 z.
Przewidujemy bilety bezpatne dla:
- laureatw konkursw organizowanych przez media
- lokalnych wietlic rodowiskowych,
- powiatowych Szk Specjalnych. Take dla
- powiatowych Domw Dziecka,

Wydawnictwa:
katalog-przewodnik po wystawie — 7 z.
Album — 60 z

Trasa wystawy:
Po zakoczeniu ekspozycji w Wabrzychu wystawa bdzie prezentowana:
— Muzeum Narodowym Paacu Prezydenckiego „Cotroceni” w Bukareszcie (Rumunia) w terminie 10.10-15.11.2007. Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rumunii. Planowana jest rwnie trasa wystawy w Grecji, Niemczech, w kilku wybranych miastach w Polsce (Warszawa, Pozna, Supral, Wrocaw), koczc we Lwowie i Kijowie na Ukrainie Funkcjonowa bdzie przez okres jednego roku (2007/2008).

Finansowanie wystawy:
1.Wystawa jest dofinansowana ze rodkw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja twrczoci Priorytetu Wspieranie wydarze artystycznych w Polsce, w 2007 roku.
2. Ze rodkw Urzdu Miejskiego w Wabrzychu.
3. Ze rodkw Starostwo Powiatowe w Wabrzychu.
4. Mecenasa wystawy: HATOR.
5. Sponsorw: Toyota, Megaformat.

Kuratorzy wspomagajcy: — Alicja Modecka,
— Agnieszka Dworakowska
— Boena Sobota

Koordynacja — Marzena Prokopowicz-Sawicka
Projekty graficzne — Cyryl Bartkowiak
Fotografie do scenografii — Piotr Kosek


Przygotoway: Agnieszka Dworakowska, Marzena Prokopowicz-Sawicka

Kontakt:Tel/fax 074 840 58 09, 074 665 62 62
Lilianna Kostaska Galeria.lila@wp.pl
Marzena Prokopowicz-Sawicka dyrektor@bwa.wao.pl
***

WIKTOR JERZY JDRZEJAK – malarstwo — 04.08-30.09.2007

Wystawa kaliskiego artysty, absolwenta Wyszej Szkoy Pedagogicznej, Wydziau Plastycznego w Czstochowie. Artysta na obrazach przedstawia wiat minionych, starych, krytych strzech, drewnianych chaup, stod, zagrd, w ktrych znale mona jeszcze gdzieniegdzie jakie narzdzia, garnki, resztki mebli, okucia, ozdoby, wszystko to co otaczao czowieka, yo z nim i dla niego. Ten wiat artysta maluje wiernie z eksponowaniem konkretu i szczegu. Podoem do obrazw czsto s stare deski, okna, drzwi, okiennice.

POWROT


SCHODAMI W GR


KAPLICZKA


ZAPOMNIANE DRZWI


W obrazach widoczna jest fascynacja przedmiotem i ywym uczuciem serdecznoci do wiata, ktry mija. Obrazy staj si dzieem wielowymiarowym i wieloznacznym, oparte na zaufaniu do wasnego warsztatu, trzymaj swj klimat i charakter.

Na korytarzu przylegym do Galerii prezentujemy wystaw pokonkurskow „Oglnopolski konkurs dla dzieci i modziey Martwa natura”.


***

Wabrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Ksi”

usytuowana jest w stylowych wntrzach zamku Ksi, trzecim co do wielkoci zamku w Polsce, nazywanym „Per Dolnego lska”, odwiedzanym rocznie przez ponad 200.000 turystw z kraju i z zagranicy. Dysponuje 560 m² powierzchni wystawienniczej, przygotowanej do prezentacji rnych dziedzin sztuki wspczesnej.

Galeria jest instytucj cenion w Polsce za profesjonalizm oraz szereg interesujcych realizacji wstawienniczych. Prezentowaa ju wczeniej prestiowe wystawy ze zbiorw ukraiskich, wielkich mistrzw malarstwa polskiego:

- Twrczo Jacka Malczewskiego w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki — sierpie, wrzesie 2002 roku — 25.000 zwiedzajcych,
- Arcydziea Malarstwa Polskiego w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki — sierpie, wrzesie 2003 roku —19.000 zwiedzajcych
- Pejza Malarzy Polskich w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki — sierpie, wrzesie 2004 roku — 9.000 zwiedzajcych

W 2005 roku Galeria bya gwnym organizatorem wystawy„Pikny Lww” ze zbiorw Lwowskiego Muzeum Historycznego, Naukowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, Lwowskiej Galerii Sztuki (kwiecie, maj 2005) oraz rocznej trasy wystawienniczej po Polsce. Wystawa bya prezentowana w Galeriach i muzeach nastpujcych miast: Czstochowa, Opole, Stalowa Wola, Pozna, Zielona Gra, Szczecin, Lublin.

Ogromny sukces tych wystaw sta si przyczynkiem do kontynuowania tak wielkich przedsiwzi wystawienniczych we wsppracy z ukraiskimi galeriami i muzeami. Ich profesjonalna realizacja znalaza uznanie w oczach fachowcw, Sponsorw oraz mediw, ale przede wszystkim spotkaa si
z ogromnym zainteresowaniem publicznoci polskiej i zagranicznej; obejrzao je ponad 60.000 osb. Jest to bardzo wysoka frekwencja w porwnaniu z innymi galeriami w kraju, prezentujcymi te wystawy.Wabrzyska Galeria Sztuki BWA Zamek Ksi | http://www.bwa.walbrzych.pl


Przeczytany [17874] Dodaj komentarz


KOMENTARZE:
30 Sierpnia 2007, 22:46
Autor: Ewa B
W KSIU UTRUDNIANIE ZWIEDZANIA MATKOM Z DZIEMI:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PRZEZ BRAK YCZLIOWCI JEDNEJ Z PRACOWNICZEK NIE MOGAM SI DOSTA NA PIERWSZE PITRO GALERII Z WZKIEM MUSIAAM DZIECKO SZECIO MIESICZNE NOSIC NA RKACH PRZEZ CO NIE SPDZIAM W GALERII TYLE CZASU ILE POTRZEBOWAM:(
Publikowane komentarze s prywatnymi opiniami uytkownikw portalu. Redakcja portalu Twoje Sudety nie ponosi odpowiedzialnoci za tre opinii.

Redakcja portalu zastrzega, e w komentarzach i opiniach nie mog znale si treci reklamujce przedsibiorcw, ich dziaalno lub oferowane przez nich towary i usugi; nie mog si te znale treci zabronione przez prawo, wulgarne, obraliwie, naruszajce zasady wspycia spoecznego, naruszajce prawa Redakcji lub innych osb - w przypadku pojawienia sie takich opinii bd one przeredagowane, ich tre skrcona lub usunita.
Nie Przegap!
OGOSZENIA


S O N D A
Czy Zoty Pocig zostanie odkopany/znaleziony w Wabrzychu?
TAK
NIE
NIE WIEM
gosw: [39] opinii: [0]

Wiadomoci // region

:: Nagroda dla najlepszego aktora - lalkarza
Pawe Kuma, aktor wabrzyskiego Teatru Lalki i Aktora, zwyciy w prestiowym Konkursie nagrody POLUNIMA DLA MODYCH AKTORW i zosta NAJBARDZIEJ OBIECUJCYM AKTOREM - LALKARZEM MODEGO POKOLENIA.

:: Brave Kids 2018 - kolejna edycja projektu w Wabrzychu!
Przycz si i ugo Brave Kids. Przyjd na spotkanie informacyjne. To ju 5 edycja projektu w Wabrzychu. Organizatorzy zaplanowali spotkanie dla rodzin, ktre chciayby goci dzieci czy ich opiekunw, jak rwnie dla wolontariuszy oraz wszystkich zainteresowanych projektem. Pierwsze spotkanie odbdzie si 21 marca o godz. 17.00 w Wabrzyskim Orodku Kultury na Piaskowej Grze, przy ul. Broniewskiego 65b.

:: Gieda Pracy na stanowisko: pracownik magazynowy / operator wzka widowego
W dniu 28.03.2018r., o godz.: 10.00, Powiatowy Urzd Pracy w Wabrzychu organizuje gied pracy dla firmy Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. oferujcej zatrudnienie na stanowisku: pracownik magazynowy / operator wzka widowego.

:: Nowe mieszkania chronione na Ogrodowej
21 osb znajdzie lokum w 7 mieszkaniach, ktre powstay w wyniku przebudowy pawilonu przy ul. Ogrodowej. Inwestycj wartoci 1,4 mln z przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego zrealizowaa Gmina Wabrzych.

:: Elektroniczne rozkady jazdy
Nowe chodniki, cieki rowerowe, a take nowe wiaty przystankowe – ulica ukasiskiego w widnicy zmienia si nie do poznania. Po zrealizowanej inwestycji drogowej na przystankach autobusowych zamontowano nowe wiaty. S one wyposaone w podwietlane gabloty reklamowe i tablice do rozkadw jazdy. Koszt inwestycji wynis ponad 58 tys. z.


Archiwum

Szukaj w newsach:
Szukaj po czasie emisji:
Kwiecie 2018
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
1
2345 6 78
9 10 1112 13 1415
161718 19 202122
23242526272829
30


Copyright Twoje Sudety © 2004 | Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne powielanie i wykorzystywanie wszelkich materiaw zamieszczonych w serwisie - bez zgody redakcji - wzbronione. Kontakt: redakcja@twoje-sudety.pl
Kontakt w sprawie reklam na serwisie

polityka oczami kobiet - doradca biznesowy play - wesele Dzieroniw - wesela Wabrzych - zarzdca nieruchomoci warszawa - ruszt do grilla