Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
Czwartek 20 Czerwca 2024 Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafaa     os�b on-line [1]


Mia, wieo wykluta gromadka kaczek wraz z mam na oczku wodnym midzy Wabrzychem a Szczawnem Zdrj.
fot. M. Szafirski

infoEXPRESS

poznaj SUDETY

wstecz strona gwna
30 Grudnia 2022, 14:00 | Biznes

Ogoszenie o rozpoczciu III rundy naboru do projektu Bon na Innowacje. II edycja

Ogoszenie z dnia 12.12.2022 r.

o rozpoczciu naboru Wnioskw o udzielenie Grantu w ramach projektu pn.:

„BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNO=KONKURENCYJNO. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOLSKICH PRZEDSIBIORSTW”

Dolnolscy Pracodawcy wraz z Dolnolskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A., realizuj Projekt „BonnaInnowacje 2. Innowacyjno=Konkurencyjno”, wspfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Dolnolskiego 2014-2020, wspfinansowanego ze rodkw UniiEuropejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, O priorytetowa 1Przedsibiorstwa iInnowacje, Dziaanie 1.2 Innowacyjne przedsibiorstwa; Poddziaanie 1.2.1. Innowacyjne przedsibiorstwa; Schemat 1.2.C.b; Usugi dla przedsibiorstw – „Bon na innowacje”. W ramach projektu rozpoczyna si nabr Wnioskw o udzielenie Grantu na pokrycie zakupu usug realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz mikro, maych i rednich przedsibiorstw.


Cel i przedmiot projektu:
Cel: wzmocnienie wsppracy pomidzy dolnolskimi przedsibiorstwami z sektora MP a sfer B+R, poprzez stworzenie warunkw dotransferu wynikw bada, nowoczesnych technologii i innowacji pomidzy tymi jednostkami, orazwarunkw dotworzenia irozpowszechniania kultury innowacji oraz przedsibiorczoci. Dziaania programowe to: dofinansowanie w postaci bonu na innowacje, przeznaczonego na audyt technologiczny (nieobligatoryjnie, 5% wartoci bonu) i usugi badawczo-rozwojowe dotyczce wdroenia bd rozwoju produktu lub technologii. Projekt przewiduje rwnie pomoc przedsibiorcom w postaci konsultacji i doradztwa w zakresie np. wstpnej oceny moliwoci dofinansowania projektu czy wpisanie projektw MP w inteligentne specjalizacje regionu.
Katalog grantobiorcw:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si Grant s przedsibiorcy, ktrzy speniaj jednoczenie nastpujce warunki:
speniaj definicj mikro, maego lub redniego przedsibiorcy okrelon w Zaczniku I doRozporzdzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajcego niektre rodzaje pomocy za zgodne ze wsplnym rynkiem wzastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
posiadaj siedzib/fili/oddzia na terenie wojewdztwa dolnolskiego orazposiadaj wpis do Krajowego Rejestru Sdowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziaalnoci Gospodarczej (CEiDG),
s uprawnieni do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis wramach regionalnych programw operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488),
nie posiadaj zalegoci wobec Skarbu Pastwa,
nie pozostaj pod zarzdem komisarycznym ani nie znajduje si w toku likwidacji albopostpowania upadociowego,
przedsibiorca bdcy osob fizyczn lub ktrykolwiek czonek organu zarzdzajcego (w przypadku spki kapitaowej) bd wsplnik spki osobowej nie zosta skazany prawomocnym wyrokiem za przestpstwo skadania faszywych zezna, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodnoci dokumentw, obrotowi pienidzmi i papierami wartociowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne zwizane zwykonywaniem dziaalnoci gospodarczej lub popenione w celu osignicia korzyci majtkowych,
grantobiorca nie moe by podmiotem wyczonym z moliwoci ubiegania si o dofinansowanie (szczegowe informacje zawarte s w Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu „BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNO=KONKURENCYJNO. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOLSKICH PRZEDSIBIORSTW”).

JEDEN GRANTOBIORCA MOE ZOY TYLKO JEDEN WNIOSEK O GRANT. Grantobiorc moe by MP, ktre nie otrzymao wczeniej wsparcia w ramach tego samego Projektu (owiadczenie o braku podwjnego dofinansowania tego samego zakresu wsparcia).
Na co mona otrzyma dofinansowanie:
Prace badawczo-rozwojowe – usugi obejmujce badania przemysowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe zgodne z Rozporzdzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajce niektre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewntrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu m.in. opracowanie nowej lub udoskonalenie usugi lub wyrobu, wykonanie testw wdroeniowych, wykonanie analiz przedwdroeniowych, prowadzenie bada i analiz w zakresie optymalizacji produktu. Usugi musz by realizowane w jednym z obszarw Inteligentnych Specjalizacji Dolnego lska okrelonych w dokumencie pn. „Dolnolska Strategia Innowacji 2030”. Zdefiniowane zostay cztery specjalizacje gwne/wiodce i trzy specjalizacje horyzontalne:

Chemia i medycyna
Auto-Moto-Aero-Space
Surowce naturalne i wtrne
Maszyny i urzdzenia
„Zielony ad” – specjalizacja horyzontalna
„Przemys 4.0” – specjalizacja horyzontalna
„ycie wspomagane technologi” – specjalizacja horyzontalna.

Dolnolska Strategia Innowacji 2030 dostpna jest na stronie internetowej DIP: http://www.dip.dolnyslask.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami.html Innowacja powinna by innowacj procesow lub produktow. Wykonawc Usugi musi by jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporzdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] i posiadajca siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kryteria wyboru projektw grantowych

Ocena formalna wniosku o grant

Celem oceny formalnej jest sprawdzenie spenienia wymogw opisanych w Umowie i Regulaminie. Ocen formaln dokonuje upowaniony przedstawiciel/przedstawiciele Grantodawcy. Ocena formalna trwa do10dni roboczych liczonych od dnia zoenia wniosku o grant. Grantodawca dopuszcza moliwo dokonania przez Wnioskodawc jednej poprawy formalnej w terminie do 5 dni roboczych na wezwanie Grantodawcy. Wniosek oceniony negatywnie podwzgldem formalnym nie przechodzi do oceny merytorycznej. Od oceny formalnej nie przysuguje Wnioskodawcy odwoanie.

Ocena merytoryczna:

Wrd kryteriw merytorycznych obligatoryjnych oceny s:

Czy usuga wpisuje si w Cele dziaania 1.2 RPO-WD 2014-2020.
Czy usuga polega na opracowaniu nowych produktw, procesw i usug lub wprowadzenie znaczcych ulepsze do istniejcych produktw, procesw lubusug (usuga nie prowadzi do innowacji organizacyjnej i/lub marketingowej); realizacja projektu Grantowego przyczyni si do powstania innowacji produktowej i/lub innowacji procesowej.
Czy projekt Grantowy wpisuje si w specjalizacje i podobszary dolnolskich regionalnych inteligentnych specjalizacji wymienionych w dokumencie „Dolnolska Strategia Innowacji 2030” przyjtym uchwa nr 3270/VI/21 Zarzdu Wojewdztwa Dolnolskiego z dnia 5 stycznia 2021 w sprawie przyjcia Dolnolskiej Strategii Innowacji 2030.
Czy realizacja Usugi nie obejmuje rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych doproduktw, linii produkcyjnych, procesw wytwrczych, istniejcych usug orazinnych operacji w toku, nawet jeeli takie zmiany maj charakter ulepsze. Usuga ta nie stanowi usugi typowej, powszechnie dostpnej na rynku. Usuga jestukierunkowana na uzyskanie innowacyjnych efektw wdroeniowych.
Czy Grantobiorca posiada odpowiedni potencja techniczny, organizacyjny, finansowy iprawny do wykorzystania efektw Usugi.
Czy zaproponowany sposb realizacji Usugi gwarantuje jej wykonalno i osignicie deklarowanych efektw w zadeklarowanym przedziale czasowym.
Czy wydatki s uzasadnione, racjonalne, nie s zawyone, s prawidowo oszacowane iadekwatne do zakresu Usugi – mieszcz si w katalogu wydatkw kwalifikowanych wskazanych w ogoszeniu o naborze wnioskw na Grant.
Czy wydatki s spjne z celem Usugi i zakadanymi do osignicia wskanikami.
Czy nie zosta przekroczony wnioskowany limit dofinansowania – 200000,00 z.
Czy we wniosku s zapisy pozwalajce na ocen wystpowania pomocy publicznej/pomoc de minimis.

Ocen merytoryczn przeprowadza dwch niezalenych ekspertw. Ocena merytoryczna obligatoryjna ma charakter 0-1. Ocena merytoryczna trwa do 10 dni roboczych, liczonych od dnia zakoczenia oceny formalnej. Spenienie wszystkich kryteriw oceny merytorycznej obligatoryjnej jest warunkiem dopuszczenia do oceny merytorycznej fakultatywnej. W przypadku negatywnej oceny merytorycznej obligatoryjnej, Wnioskodawca jest informowany o tym fakcie za porednictwem poczty elektronicznej i od oceny merytorycznej obligatoryjnej nieprzysuguje Wnioskodawcy odwoanie.

Kryteria fakultatywne (rankingujce):

Kryteria fakultatywne zostay opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu „BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNO=KONKURENCYJNO. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOLSKICH PRZEDSIBIORSTW” dostpne s na stronie http://www.innowacje.dp.org.pl oraz http://www.dpin.pl
PULA RODKW PRZEZNACZONYCH NA KONKURS – DOFINANSOWANIE – WYNOSI: 586055,65 Z. rodki pochodz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wysoko dofinansowania:
MAKSYMALNA WARTO UDZIELONEGO GRANTU (DOFINANSOWANIE) TO 200 000,00 Z Obejmowa moe wycznie koszt netto (bez podatku VAT). Koszt usugi powyej kwoty dofinansowania oraz podatek VAT pokrywa Grantobiorca ze rodkw wasnych. Grant moe by udzielony na pokrycie do 85% wydatkw kwalifikowalnych Usugi. Wkad wasny: min. 15%
Lista wydatkw grantobiorcy, ktre bd uznawane za kwalifikowalne:
Wydatki zwizane z zakupem Usugi audytu technologicznego, usugi badawczo-rozwojowej i/lub wdroeniowej realizowanej w celu opracowania nowych produktw, procesw i usug lub wprowadzenia znaczcych ulepsze doistniejcych produktw, procesw lub usug, ktra realizowana bdzie przezWykonawc narzecz Grantobiorcy, tj:

wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywane grantobiorcy przez grantodawc – dofinansowanie przeznaczone na usugi na rzecz MP:

– usugi badawczo-rozwojowe dotyczce wdroenia lub rozwoju produktu lub technologii, m.in.:

opracowanie nowej lub udoskonalonej usugi lub wyrobu,
wykonanie testw wdroeniowych,
wykonanie analiz przedwdroeniowych,
prowadzenie bada i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

– audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdroeniowych, ktrych realizacja nastpi w ramach usugi badawczo –rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.
UWAGA: Usuga badawcza musi by obligatoryjnym przedmiotem przekazanego bonu, a audyt technologiczny moe wystpi jedynie jako jeden z jego elementw.
Okres kwalifikowalnoci wydatkw:
Wydatki w projekcie kwalifikowane to wydatki poniesione najwczeniej po wyborze projektu do dofinansowania i najpniej do dnia okrelonego w Umowie jako zakoczenie usugi. Informacja o okresie realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu: Umowa o powierzenie Grantu musi zosta podpisana przez Wnioskodawc w terminie do 15 dni roboczych od dnia wysania wiadomoci poczt elektroniczn z Biura Projektu na e-mail wskazany we Wniosku. Okres wiadczenia Usugi nie moe by duszy ni do dnia 31.05.2023 r. Kocowe rozliczenie Usugi odbywa si poprzez dostarczenie Wniosku o wypat wsparcia wrazzobowizkowymi zacznikami.Termin dostarczenia Wniosku o wypat wsparcia wraz z zacznikami to 10 dni roboczych od czasu zakoczenia realizacji usugi przez Wykonawc. Grant to pomoc de minimis lub pomoc publiczna Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczn.
Termin skadania wnioskw:
05.01.2023 r. – 13.01.2023 r. do godz. 15.00 Nabr zostanie wstrzymany w momencie przekroczenia 200% alokacji przeznaczonej na konkurs. O wstrzymaniu naboru w wyniku przekroczenia alokacji Grantodawca poinformuje na swojej stronie internetowej. O zakoczeniu naboru w wyniku wyczerpania alokacji Grantodawca poinformuje na swojej stronie internetowej.
Miejsce i sposb skadania wniosku:

Wniosek w dwch egzemplarzach wraz z dwoma kompletami zacznikw w wersji papierowej lub elektronicznej (wniosek i zaczniki w osobnych plikach pdf) naley zoy w placwce Grantodawcy – Biuro Projektu: Dolnolscy Pracodawcy, ul. Rynek 6 (pokj nr 4 – parter), 58-300 Wabrzych w godz. 9.00 – 15.00

lub na adres mailowy: biuro@dp.org.pl

Dokumenty przesane elektronicznie powinny by podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione lub upowanione do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z KRS lub CEiDG).
Wniosek zoony w wersji papierowej wraz z zacznikami powinien by dostarczony w zamknitej kopercie lub winnym zamknitym opakowaniu, ktry powinien zawiera nastpujce informacje:
Pena nazwa i adres Wnioskodawcy.
Nazwa i adres Grantodawcy.
Dopisek „„BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNO=KONKURENCYJNO. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOLSKICH PRZEDSIBIORSTW”.

DAT WPYWU WNIOSKU JEST DZIE I GODZINA DOSTARCZENIA GO DO SIEDZIBY GRANTODAWCY. Szczegowe zasady naboru oraz pniejszego wyboru wykonawcw okrela Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu „BON NAINNOWACJE.INNOWACYJNO =KONKURENCYJNO. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOLSKICH PRZEDSIBIORSTW” Lista wskanikw do wyboru przez Grantobiorc, wraz z ich definicjami stanowi zacznik do Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu „BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNO=KONKURENCYJNO. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOLSKICH PRZEDSIBIORSTW” Regulamin wraz z formularzami dokumentw aplikacyjnych dostpny jest na witrynach internetowych http://www.innowacje.dp.org.pl oraz http://www.dpin.pl Biuro projektu: Dolnolscy Pracodawcy Rynek 6, 58-300 Wabrzych tel. kom.: +48 530 828 511 E-mail: biuro@dp.org.pl

rdo: innowacje.dp.org.pl


Przeczytany [587] Dodaj komentarz
Autor:
Tekst komentarza:

Kod do przepisania:
captcha
Przepisz powyszy kod:

Publikowane komentarze s prywatnymi opiniami uytkownikw portalu. Redakcja portalu Twoje Sudety nie ponosi odpowiedzialnoci za tre opinii.

Redakcja portalu zastrzega, e w komentarzach i opiniach nie mog znale si treci reklamujce przedsibiorcw, ich dziaalno lub oferowane przez nich towary i usugi; nie mog si te znale treci zabronione przez prawo, wulgarne, obraliwie, naruszajce zasady wspycia spoecznego, naruszajce prawa Redakcji lub innych osb - w przypadku pojawienia sie takich opinii bd one przeredagowane, ich tre skrcona lub usunita.
Nie Przegap!
OGOSZENIA


S O N D A
Co sdzisz o obostrzeniach w zwizku z ogoszon pandemi?
S przesadne, a takiego wielkiego zagroenia przecie nie ma 100.00%
Uwaam, e wprowadzone przepisy s uzasadnione i kady powinien si do nich stosowa 0.00%
Nie mam zdania0.00%

Wiadomoci // region

:: Midzynarodowe Mistrzostwa Breaking „Break King Bielawa 2024” za nami
11 maja 2024 r. na deskach Teatru Robotniczego w Bielawie odbya si jubileuszowa, X edycja Midzynarodowych Mistrzostw Break Dance - Break King Bielawa 2024. Jak co roku wydarzenie cieszyo si duym zainteresowaniem zarwno wrd widzw, jak i uczestniczcych w rywalizacji zawodnikw.

:: Wybory Sotysa Walimia zakoczone
Sala kinowa w Walimskim Domu Kultury wypenia si po brzegi! Mieszkacy tumnie przybyli by wybra spord siebie Sotysa Walimia na kolejn kadencj.

:: Kolejny projekt dla Gminy Guszyca i jej Mieszkacw
Z przyjemnoci informujemy, e podpisalimy Umow na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Niskoemisyjna, inteligentna i dostpna mobilno na terenie Gminy Guszyca”. Projekt bdzie obejmowa szereg dziaa, w tym zagospodarowanie terenw miejskich z przeznaczeniem na budow miejsc postojowych, budow bezpiecznych przej dla pieszych oraz modernizacj wiat przystankowych.

:: Midzynarodowe Targi Pracy we Wrocawiu - 16 maja 2024r.
Dolnolski Wojewdzki Urzd Pracy zaprasza do udziau w Midzynarodowych Targach Pracy ,,With Eures to Europe!", ktre odbd si 16 maja (czwartek) we Wrocawiu w godz. 10:00-15:00. Wstp bezpatny.

:: Czysty i Zielony Wabrzych
Ju 11 maja kolejna akcja "Czysty i Zielony Wabrzych"! Wsplnie wyjdmy z domu i zadbajmy o nasze miasto. Podczas akcji posadzimy drzewa, krzewy i inne roliny. Sosny,forsycje, tawuy, re... cznie ponad 5 tys sadzonek. Spotykamy si w dwunastu lokalizacjach Wabrzycha o godzinie 9:00.


Archiwum

Szukaj w newsach:
Szukaj po czasie emisji:
Czerwiec 2024
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
12
3 4 56789
10 11 1213141516
17181920212223
24252627282930


Copyright Twoje Sudety © 2004 | Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne powielanie i wykorzystywanie wszelkich materiaw zamieszczonych w serwisie - bez zgody redakcji - wzbronione. Kontakt: redakcja@twoje-sudety.pl
Kontakt w sprawie reklam na serwisie

polityka oczami kobiet - doradca biznesowy play - ceramika Bolesawiec kropka - dom seniora strzegom - minikoparka Legionowo - przepusty kablowe